Składanie rocznych zeznań podatkowych leży w obowiązku wszystkich podatników, którzy w danym roku dochodowym osiągnęli jakiekolwiek przychody. Nie każdy z nich wypełnia jednak taki sam formularz – jego wybór jest uzależniony od charakteru prowadzonej działalności. Poza PIT-37, obowiązującym w przypadku osiągania dochodów na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło, do dyspozycji podatników są także formularze PIT 36, PIT 36L oraz PIT 28. Kiedy należy je wypełnić i złożyć do US?

Zeznania roczne PIT 36 – kto powinien wypełnić formularz?

PIT-36 to rozliczenie dedykowane dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na ogólnych zasadach stosujących skalę podatkową (18 lub 32%). PIT-36 mogą składać również osoby prowadzące działalność rolną, jeśli ta została opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także osoby uzyskujące przychody z tytułu najmu i dzierżawy. Podatnicy, którzy ze względu na prowadzoną przez siebie działalność rozliczają się w formularzu PIT-36 mają możliwość rozliczenia na nim nie tylko przychodów z ww. działalności, ale także innych osiągniętych przychodów rozliczanych w oparciu o skalę podatkową. W PIT-36 można ująć więc np. pracę na etacie, o dzieło czy zlecenie.

Co ważne, deklaracja ta pozwala też na wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ulgi w PIT-36

W ramach deklaracji PIT-36 możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych. Wśród tych najczęściej stosowanych przez podatników wymienić można m.in.:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę na utrzymanie psa przewodnika,
  • ulgę na leki,
  • ulgę za internet,
  • ulgę prorodzinną.

Wysokość każdego z odliczeń jest odgórnie ustalona i może być objęta progami osiąganych dochodów (np. w przypadku ulgi prorodzinnej). Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rozliczania PIT i ustalonym rokiem podatkowym, zeznanie PIT-36 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia za rok poprzedni.

PIT-36L dla osób płacących 19-procentowy podatek liniowy

Standardowy formularz PIT-36 kierowany jest do przedsiębiorców rozliczających się z podatku obliczanego w oparciu o skalę podatkową 18 lub 32%, a więc przede wszystkim do małych firm. Ci, którzy wybrali jako formę rozliczenia 19-procentowy podatek liniowy powinni wybrać dedykowany dla nich formularz PIT-36L. Co do zasady, dochody opodatkowane są według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej – możliwość rozliczania się w oparciu o formularz PIT-36L i podatek liniowy jest dostępna dopiero po zadeklarowaniu tej formy opodatkowania.

Podatek liniowy oznacza w praktyce jednolitą stawkę podatku 19%, niezależną od wysokości osiąganych dochodów. Rozwiązanie takie jest korzystne przede wszystkim dla tych podatników, którzy osiągają wysokie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i na warunkach ogólnych musieliby rozliczać się w oparciu o próg 32%. Warto jednak zaznaczyć, że formularz PIT-36L nie uwzględnia możliwości korzystania z większości ulg, rozliczania się z małżonkiem czy korzystania z odliczeń podatkowych, z wyjątkiem zapłaconych składek ZUS. Nie ma tu także możliwości, w przeciwieństwie do PIT 36, do uwzględnienia w rozliczeniu innych środków przychodu. Jeśli więc poza działalnością gospodarczą podatnik uzyskuje dochody na podstawie umowy o pracę, zlecenie, czy dzieło, dochód ten musi zostać rozliczony przez PIT-37. Jeśli mamy wątpliwości, co do przyjętego sposobu rozliczenia, warto skorzystać z pomocy firmy zajmującej się obsługą księgową we Wrocławiu.

Zasady rozliczania podatku z PIT 28

Formularz PIT-28 jest drukiem zarezerwowanym dla podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązek złożenia druku PIT 28 nałożony jest na podatnika pod warunkiem, że:

  • US został zawiadomiony do 22 stycznia poprzedniego roku podatkowego o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej,
  • Podatnik zawiadomił US o uzyskaniu w poprzednim miesiącu pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze,

Na podstawie formularza PIT-28, z podatku opartego o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się osoby prowadzące indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo, a także osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z zasady, podatnik, który w trakcie roku podatkowego uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, jego obowiązkiem będzie złożenie zarówno formularza PIT-36, jak i PIT-28, za okres w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie. Na formularzu PIT-28 nie można rozliczyć się łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podatnicy korzystający z PIT-28 nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów, co jednak rekompensuje im niższa stawka podatku oraz możliwe odliczenia, m.in. składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację PIT-28 trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym wcześniej niż pozostałe formularze PIT – do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego.