Jednoosobowa działalność gospodarcza, według przepisów Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej z 2 lipca 2004 roku, jest definiowana jako zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z zamiarem osiągnięcia zysku. To formalnie najprostsza forma prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. O czym należy pamiętać, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą i jak odprowadzać dla niej podatki? 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty prawne

Za jednoosobową działalność gospodarczą można uznać każdą działalność, która posiada cel zarobkowy (jest nastawiona na zysk), ma charakter zorganizowany (w tym wymaga wynajmowania pomieszczeń, prowadzenia działań marketingowych itp.), jest prowadzona w sposób ciągły i jest wykonywana we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony zarządu czy zewnętrznych osób i podmiotów. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca ponosi bezpośrednie ryzyko związane z jej prowadzeniem, w tym samodzielnie odpowiada za ponoszenie wszystkich związanych z nią wydatków

200 złJednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba rejestrować, jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, a jego działalność nie generuje w żadnym miesiącu przychodów przekraczających proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok. Dodatkowym warunkiem jest to, że przedsiębiorca nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku jego firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Opodatkowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Osoby fizyczne, rozpoczynające działanie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mają prawo wybrać formę opodatkowania swoich dochodów i odprowadzać podatki zgodnie z obowiązującymi dla danej formy regułami. W Polsce możliwy jest wybór spomiędzy czterech form: 

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej: podatek wynosi 17% i 32% od nadwyżki powyżej 85528 zł. W tej formie opodatkowany jest dochód, a więc różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodów. Obowiązkowe jest tu prowadzenie ewidencji księgowych – ksiąg rachunkowych bądź księgi przychodów i rozchodów. 
  • podatkiem liniowym: podatek wynosi 19%. Opodatkowany jest dochód, ale na podstawie stałej wysokości podatku. Jeśli przedsiębiorca nie osiągnie żadnego przychodu, nie płaci podatku. To jedna z korzystniejszych form z perspektywy jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Szukasz biura rachunkowego we Wrocławiu?
Zadzwoń: 71 300 14 14

  • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: wysokość podatku zależy od wybranej stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca może wybrać stawkę podatku, ale wybrana stawka zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczając się w ten sposób trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów oraz dokumentować wszystkie działania, a więc przechowywać dowody zakupów, prowadzić ewidencję przychodów oraz wykaz środków trwałych.
  • w formie karty podatkowej: wysokość podatku ustalana jest odgórnie i zależy od rodzaju wykonywanych usług, wielkości zatrudnienia, liczby ludności, miejscowości w której działalność jest prowadzona oraz rozmiaru prowadzonej działalności. Kartę podatkową wybierają najczęściej firmy działające w branży gastronomicznej, świadczące usługi rozrywkowe, działalność edukacyjną itp. Dla wielu jednoosobowych działalności gospodarczych karta nie będzie najbardziej opłacalną metodą opodatkowania. 

Jak wybrać formę opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Wybór formy opodatkowania należy podjąć już przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. Wcześniej warto zapoznać się z zasadami konkretnych wariantów opodatkowania i wybrać formę najkorzystniejszą dla siebie – zmiana formy jest możliwa po zakończeniu roku podatkowego, ale najczęściej nie w trakcie roku, nawet jeśli forma okaże się dla podatnika niekorzystna. 

Podatki płacić trzeba, ale wybór odpowiedniej formy może zaważyć na ich wysokości, a więc i ostatecznych zyskach z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy decydujący się na tą formę działalności (i samozatrudnienia) często nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia potrzebnych do dokonania najbardziej korzystnego wyboru czy późniejszego samodzielnego prowadzenia niezbędnej dokumentacji czy rozliczania się. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, korzystanie z usług i pomocy doświadczonego biura podatkowego, zajmującego się księgowością we Wrocławiu, niesie za sobą wiele korzyści – gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi przepisami, dotrzymanie wszystkich terminów rozliczenia, prowadzenie kompletnej dokumentacji i pewność, że wybrana forma opodatkowania jest z perspektywy przedsiębiorcy najbardziej korzystnym rozwiązaniem