Szukasz informacji na temat księgowości? Chcesz wybrać biuro zajmujące się obsługą księgową dla firm we Wrocławiu? Dobrze trafiłeś!

Księgowość to jeden z elementów niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jako kluczowa składowa rachunkowości, księgowość obejmuje wszystkie działania związane z ewidencjonowaniem stanu posiadanych składników majątkowych oraz źródeł finansowania firmy – pozwala rejestrować wszelkie działania gospodarcze przedsiębiorstwa wpływające na jego kondycję finansową.

W praktyce księgowość polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg oraz dokumentowaniu wpływów, wydatków oraz realizowanych transakcji, w celu zachowania pełnej kontroli nad finansami przedsiębiorstwa.

Usługi księgowe we Wrocławiu – podstawowe zadania działu handlowego

Księgowość firmy może być obsługiwana przez stworzony na jej potrzeby dział księgowy, samodzielnego księgowego lub biuro rachunkowe świadczące usługi outsourcingu księgowości. Bez względu na wybraną formę obsługi, praca księgowego będzie skupiała się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, tworzeniu zestawień obrotów i sald na kontach firmowych, katalogowaniu dokumentów księgowych, wycenie aktywów i pasywów firmy, weryfikacji dowodów księgowych wystawianych i otrzymywanych przez firmę w ramach przychodów i rozchodów, a także ewidencji różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych wpływających na majątek firmy. 

Księgowy nie jest więc odpowiedzialny wyłącznie za wystawianie faktur czy realizowanie wypłat dla pracowników – to dzięki niemu firma ma pod kontrolą wszystkie swoje wydatki, przychody i bilanse finansowe, a w związku z tym wie doskonale, na jakie inwestycje i dalsze działania może sobie pozwolić.

Uporządkowana dokumentacja

Szybki zysk
i duże oszczędności

Łatwy kontakt
z księgowym

Uproszczona i pełna księgowość – najważniejsze rodzaje obsługi księgowej

Przedsiębiorca, który otwiera własną działalność gospodarczą musi, w zależności od wybranej formy prowadzenia firmy oraz jej zysków, zdecydować o korzystaniu z księgowości pełnej lub uproszczonej. W podstawowym rozumieniu, obydwa rodzaje księgowości wpływają bezpośrednio na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym, ilość niezbędnych do przygotowania i prowadzenia dokumentów, a także poziom skomplikowania całej obsługi księgowej firmy.

Księgowość uproszczona

Może być używana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji finansowych nie przekroczą równowartości 2 000 000 euro za poprzedni rok podatkowy. Decydując się na księgowość uproszczoną, można rozliczać się w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przy czym wszystkie powyższe formy są mniej skomplikowane i łatwiejsze do zrozumienia niż formy rozliczenia w księgowości pełnej.

Pełna księgowość

Ta forma rozliczania przychodów przedsiębiorstwa jest bardziej rozbudowana i skomplikowana, wymaga m.in. ewidencjonowania znacznie większej puli zdarzeń gospodarczych wpływających na finanse firmy. Szczegółowość wynika tu jednak przede wszystkim ze skali działań, jakie podejmują firmy zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej – forma ta skierowana jest do najbardziej dochodowych przedsiębiorstw i spółek osiągających wysokie roczne przychody, zapewniając wysoką transparentność ich działań i operacji finansowych.

  • Zadowoleni klienci 100% 100%

Pełna księgowość jest obowiązkowa dla spółek handlowych, jednostek funkcjonujących na zasadach prawa bankowego, gmin, powiatów i województw, zakładów budżetowych i funduszy celowych, osób, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, a także w przypadku jednostek działających dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom. W ramach pełnej księgowości we Wrocławiu konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg przychodów i rozchodów, w tym dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz księgi pomocniczej, a także wykazu składników aktywów i pasywów (tzw. inwentarza). Dodatkowo, przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości muszą przygotowywać regularne zobowiązania finansowe, a więc bilanse, rachunki zysków i strat oraz sprawozdań i objaśnień dokumentujących prowadzone działania finansowe.

Jak powinna wyglądać prawidłowa obsługa księgowa we Wrocławiu?

Dobry księgowy będzie doświadczoną i odpowiednio wykształconą osobą przygotowaną do prowadzenia księgowości uproszczonej lub pełnej, ale także do opieki nad rozliczeniami podatkowymi i statystycznymi, których przygotowanie jest wymagane obowiązującymi przepisami. Prawidłowa obsługa księgowa we Wrocławiu powinna skupiać się na potrzebach przedsiębiorstwa, realizować zadania wymagane prawnie od danej formy prowadzonej działalności, a także wpływać pozytywnie na stan finansowy firmy poprzez prowadzenie dokładnej kontroli przychodów i wydatków oraz przygotowywanie zestawień obrazujących sytuację finansową przedsiębiorstwa na potrzeby zarządu.

Obsługujący firmę księgowy, bez względu na to czy został zatrudniony bezpośrednio przez firmę, czy też zajmuje się jej księgowością z ramienia biura rachunkowego, powinien posiadać rozległą wiedzę specjalistyczną i być gotowy do ciągłego szkolenia się w kierunku pojawiających się zmian w prawie. Jeśli wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej, obsługujący firmy księgowi są najczęściej specjalistami w bardzo wąskiej dziedzinie i pracują w zespole, by wspólnie utrzymać kontrolę nad wszystkimi działaniami gospodarczymi podejmowanymi przez firmę.

Ważne jest, by zarząd firmy miał bardzo dobry, stały kontakt ze swoim księgowym i mógł na bieżąco uzyskiwać informacje w zakresie finansów swojego przedsiębiorstwa.

Księgowy odpowiada za dokumentację, ale jednocześnie pełni rolę doradcy przedsiębiorstwa – w sprawach rozwoju działalności, podejmowania nowych inwestycji, pozyskiwania dotacji czy wchodzenia na nowe rynki, wsparcie księgowego jako eksperta w dziedzinie finansów może okazać się niezastąpione, podobnie jak w przypadku obsługi kadrowo-płacowej.

Rola i obowiązki księgowego księgowość dla firm Wrocław

Księgowy podlega odpowiedzialności finansowej, cywilnej, pracowniczej i karnej za stan finansów jednostki oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji wszystkich podejmowanych przez nią działań gospodarczych. Do jego podstawowych obowiązków należy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i bezbłędny,
  • przygotowywanie na ich podstawie sprawozdań finansowych,
  • przygotowywanie raportów, deklaracji i zeznań podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
  • wysyłanie sprawozdań statystycznych.

Szukasz księgowego we Wrocławiu?
Zadzwoń: 71 300 14 14

W związku z tego typu obowiązkami, osoba pełniąca funkcję księgowego musi być doskonale zorientowana w obowiązujących przepisach, wykazując pełną znajomość ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, podatku od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz wielu innych. Księgowy we Wrocławiu może uzyskać certyfikat poświadczający o zdaniu odpowiednich egzaminów i uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu księgowego. Certyfikaty są przyznawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i obejmują cztery poziomy kształcenia, na podstawie których przyznawane są kwalifikacje stopnia I (księgowy), stopnia II (specjalista ds. rachunkowości lub samodzielny księgowy), stopnia III (księgowy główny) oraz stopnia IV (dyplomowany księgowy).

Czym się kierować przy wyborze firmy prowadzącej usługi księgowe dla firm we Wrocławiu?

Na zakończenie skupimy się jeszcze na kwestiach wyboru firmy prowadzącej księgowość w ramach outsourcingu usług i elementach, na które warto zwrócić uwagę, by zyskać najwyższy poziom jakości obsługi księgowej. Jako że z usług biur rachunkowych we Wrocławiu korzysta obecnie coraz większe grono przedsiębiorców, warto zdawać sobie sprawę że jednostki pojawiające się z ofertą na rynku mogą oferować wyższą lub niższą jakość usług. Cena nie powinna być pierwszą i jedyną kwestią decydującą o wyborze odpowiedniego biura rachunkowego – znacznie większe znaczenie odegrają przede wszystkim:

  • doświadczenie i wiedza księgowych,
  • przygotowanie do obsługi firmy określonej wielkości i specjalizacji,
  • kompleksowość usług (a więc nie tylko prowadzenie ksiąg, ale i pełne doradztwo finansowe, podatkowe i gospodarcze),
  • możliwość ciągłego i bieżącego kontaktu z księgowym prowadzącym sprawy firmy,
  • pełne bezpieczeństwo poparte posiadanym przez biuro doświadczeniem, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i reputacją wśród wiodących przedstawicieli branży i dobrze prosperujących przedsiębiorstw.

W biurze Inpensa zajmujemy się również obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 

Księgowość Wrocław – obsługa księgowa na najwyższym poziomie

Kontakt

Adres

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 24
51-160 Wrocław

Telefon