Główny Księgowy jest jedną z najważniejszych postaci w firmie i jednocześnie osobą, od której działań może zależeć finansowa przyszłość jednostki. O jego wyborze decyduje najczęściej kierownik firmy, za wyjątkiem jednostek z sektora finansów publicznych, dla których o zasadach wyboru Głównego Księgowego decyduje ustawa o finansach publicznych. Jakie kryteria musi spełnić Główny Księgowy w firmie i jakie są jego zadania w ramach obsługi działalności?

Wymogi dla kandydatów na Głównego Księgowego

Wybór właściwiej osoby na stanowisko Głównego Księgowego w firmie jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na wpływ wyników jego pracy na finanse całego przedsiębiorstwa, ale też z powodu odpowiedzialności, jaka ciąży na kierownictwie firmy, nawet w momencie zlecenia wykonywania działań księgowych osobie trzeciej.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, kierownik przedsiębiorstwa ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, również w przypadku, gdy obowiązki te zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy (np. w ręce biura rachunkowego). Odpowiedzialność ta może być przekazana osobie zewnętrznej prowadzącej rachunkowość w formie pisemnej, jednak nawet wtedy właściwe wybranie Głównego Księgowego będzie ważyło na jakości działań całej firmy. Co ważne, powyższa ustawa ani żadne inne obowiązujące przepisy nie określają kryteriów, jakie musi spełnić osoba kandydująca na stanowisko Głównego Księgowego. Sprawy księgowe firmy powinny więc zostać powierzone w ręce sprawdzonego biura księgowego, mającego dobrą pozycję na rynku.

Szukasz biura księgowego we Wrocławiu?
Zadzwoń: 71 300 14 14

Co najczęściej wymagane jest od potencjalnego Głównego Księgowego?

Wymagane jest przede wszystkim wykształcenie wyższe na kierunku związanym z księgowością, znajomość przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości, MSR, ustaw podatkowych i innych przepisów systemowych), umiejętność obsługi programów komputerowych (FK, arkuszy kalkulacyjnych), a dodatkowo wiele cech dodatkowych, gwarantujących dokładność w pracy, przywiązanie do obowiązku, sumienność i odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

Rolę Głównego Księgowego przejmują niejednokrotnie osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego, czym poświadczają swoje doświadczenie i wykształcenie zawodowe. Oprócz wykształcenia, nieocenioną wartość dla kandydatów na Głównego Księgowego niesie praktyka – przebyta ścieżka kariery zawodowej i rekomendacje od poprzednich współpracowników mogą znacząco zaważyć na tym, czy dana osoba otrzyma szansę pracy na stanowisku Głównego Księgowego i czy będzie w stanie sumiennie wypełniać powierzone jej obowiązki.

Główny Księgowy w jednostkach sektora finansów publicznych

Jedynym wyjątkiem, w którym kryteria dla Głównego Księgowego zostały wyraźnie określone prawnie, jest sytuacja, w której osoba miałaby pracować na stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych. Wymagania określa dla nich ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) z której wynika, że:

usługi księgoweGłównym Księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, zna język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, a także posiada odpowiednie poświadczenie swoich kompetencji i wykształcenia.

Głównym Księgowym może zostać w takich instytucjach osoba, która ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też osoba, która posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Powyższe zasady obowiązują prawnie wyłącznie w sektorze finansów publicznych. Dla kierowników innych jednostek gospodarczych są one jednak jednym z lepszych wyznaczników tego, jakie warunki powinien spełniać kandydat na Głównego Księgowego. Ostatecznie to od niego zależała będzie przecież kondycja finansowa firmy i zgodność jej działań finansowych z obowiązującym prawem. Pomijając więc cechy osobowości wskazujące na to, że dana osoba nadaje się na objęcie tak ważnego stanowiska, wykształcenie i doświadczenie zawodowe będą jednymi z najważniejszych kryteriów, na jakie należy zwrócić uwagę.