Wynagrodzenie chorobowe przysługujące pracownikowi niezdolnemu do pracy wskutek choroby, wyliczane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i okres, za jaki wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, jest jasno określona w przepisach Kodeksu Pracy. Jak jednak prowadzić ewidencję wynagrodzenia chorobowego i o czym warto pamiętać? 

Wymiar wynagrodzenia chorobowego

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wymiarze 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, z wyjątkiem pracowników po 50. roku życia, dla których przysługuje 14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby i wynosi 80% powyższej kwoty. Wynagrodzenie chorobowe za 33 (lub 14) dni chorobowego finansowane jest ze środków pracodawcy, a dopiero po upływie wskazanego okresu, jeśli wypłata wynagrodzenia chorobowego jest w dalszym czasie konieczna, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy od pracodawcy lub z ZUS

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów:
📞 71 300 14 14

80% standardowego wynagrodzenia jest ustalone jako minimum, do którego zobowiązany jest pracodawca. Jeśli jednak ten przewidzi wyższe wynagrodzenie chorobowe w przepisach wewnątrzzakładowych, ma do tego prawo. Jedynym wyjątkiem, w którym pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia chorobowego, są sytuacje, w których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, chorobą przypadającą w trakcie ciąży lub poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów.

Jak nalicza się wynagrodzenie chorobowe? 

pracownik w czasie pracyWynagrodzenie chorobowe naliczane przez pracodawcę jest wyliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował, a jeśli pracował krócej niż rok, za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia. Co jednak ważne, jeżeli w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownik, z przyczyn usprawiedliwionych, nie osiągnął wynagrodzenia z podstawy do zasiłku chorobowego, wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, a dodatkowo przyjmuje się do wyliczenia wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony, będący pracownikiem, przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Do podstawy wynagrodzenia chorobowego wlicza się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy nie zawsze przebywają na zwolnieniu chorobowym pełne 33 dni, za każdy dzień choroby pracownikowi wypłaca się 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Od wynagrodzenia chorobowego nalicza się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę wynagrodzenia, warto skorzystać z obsługi kadrowo-płacowej we Wrocławiu. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy pracownik otrzyma tyle, ile mu przysługuje.

Jeśli pracownik otrzymuje w swoim wynagrodzeniu dodatkowe premie i nagrody finansowe, nie uwzględnia się ich przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Dlaczego ewidencja nieobecności pracownika jest tak ważna?

Uwzględnienie nieobecności pracownika w dokumentach księgowych oraz właściwe wyliczenie, odnotowanie i wypłacenie wynagrodzenia chorobowego jest istotne – przez pierwsze 33 dni nieobecności pracownika z powodu choroby wynagrodzenie wypłacane jest z funduszy pracodawcy, a więc musi być uwzględnione w księgach, podobnie jak wynagrodzenia stałe. Każdy pracodawca wykazuje w swoich księgach opłacane wynagrodzenia i składki, a wynagrodzenia chorobowe powodują pewne odstępstwa od standardowej wysokości wynagrodzeń i składek. Zwolnienie lekarskie pracownika należy wykazać w raporcie imiennym ZUS RSA załączonym do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, ponieważ czas choroby jest przerwą w opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Aby właściwie wykazać wszystkie zwolnienia, prowadzenie ewidencji będzie niezbędne

Aby uniknąć błędów i zaległości księgowych w ramach prowadzenia ewidencji wynagrodzeń chorobowych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura księgowego. Zewnętrzne biuro specjalizujące się w obsłudze firm nie tylko zajmie się prawidłowym wyliczaniem wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wprowadzanych zmian czy wewnątrzzakładowych przepisów pracy, ale też właściwą ewidencją urlopów i zwolnień chorobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.