Ustalenie przez pracodawcę wewnątrzzakładowego regulaminu pracy to jedna z najważniejszych kwestii, dzięki której możliwe jest zarówno dochodzenie swoich praw przez pracowników, jak i egzekwowanie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę. Skonstruowany w oparciu o obowiązujące akty prawne i dostosowany do warunków w zakładzie regulamin nie może zawierać postanowień niekorzystnych dla pracowników, ale jednocześnie powinien motywować do tego, by przestrzegać określonych zasad. Co powinien zawierać dobrze skomponowany regulamin pracy i w jakiej formie należy go przygotować?

Regulamin pracy w zakładzie – kiedy musi zostać wprowadzony?

Z reguły wprowadzenie regulaminu pracy w zakładzie jest obowiązkiem dla pracodawców zatrudniających więcej, niż 50 pracowników, włączając w to osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku firm mniejszych, pracodawca powinien przekazać w formie pisemnej informacje wymienione w art. 29 § 3 kodeksu pracy, w tym informacje o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, u
  • kładzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, 
  • o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
  • przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Najważniejsze elementy regulaminu pracy. Co powinien zawierać regulamin zakładu?

Art. 1041 par. 1 Kodeksu pracy wskazuje na przykładowe elementy, jakie mogą znaleźć się w zakładowym regulaminie pracy, pozostawiając przy tym temat ujętych w nim obowiązków jako kwestię otwartą. Pracodawca, nie wyłączając zapisów wspomnianego artykułu Kodeksu pracy może dowolnie kształtować treść tworzonego regulaminu, pod warunkiem ustalenia zasad, które nie będą mniej korzystne dla pracowników niż powszechnie obowiązujące przepisy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy wewnątrzzakładowy regulamin pracy powinien zawierać przede wszystkim wytyczne dotyczące organizacji pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenia pracowników w narzędzia, materiały, odzież i obuwie robocze, a także stosowanych środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej. W regulaminie musza znaleźć się też informacje o systemie i rozkładach czasu pracy oraz przyjętych okresach rozliczeniowych, porze nocnej, terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, wykazie prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom.

 

 

Regulamin pracy musi zawierać zapisy o rodzajach prac oraz wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, a także wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Dodatkowo, w obrębie regulaminu pracy powinny zostać ujęte wszystkie pracownicze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – regulamin powinien doprecyzować sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Finalnie, regulamin pracy obowiązujący w danym zakładzie musi informować o przyjętym u pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, a także o karach stosowanych zgodnie z art. 108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej.

Jak wprowadzany i akceptowany jest regulamin pracy?

Każdy nowy pracownik dołączający do danego zakładu pracy powinien zapoznać się z pełną treścią zakładowego regulaminu i potwierdzić jego zrozumienie w formie pisemnej. Pracodawcy ustalają najczęściej treść regulaminu z działającymi w obrębie zakładu organizacjami związkowymi, jako obustronną umowę pomiędzy pracodawcą a pracownikami, przy czym w razie braku zgody na określony regulamin, gdy jest on zgodny z prawem a strony nie mogą dojść do porozumienia, pracodawca ma prawo wprowadzenia ustalonego przez siebie regulaminu samodzielnie.

➔ Świadczymy obsługę księgową we Wrocławiu

Jak podaje art. 1043 par. 1 Kodeksu pracy, regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Okres ten pozwala na to, by wszyscy pracownicy mieli możliwość zapoznania się z nowo wprowadzanym regulaminem i dostosowania swoich działań do jego treści, tak by działać w zgodzie z nowymi obowiązującymi zasadami pracy w zakładzie. Sposób przekazania regulaminu do wiadomości pracowników może być dowolny – dopuszczalne jest zarówno wykorzystanie wiadomości e-mail przesłanej zbiorowo do wszystkich pracowników, przekazanie regulaminu jako obwieszczenia, a także wydrukowanie go i pozostawienie do wglądu w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, a więc np. w dziale kadr. Pracownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu, a fakt ten potwierdzić pisemnym oświadczeniem złożonym do jego akt osobowych. O podpisie takim powinien pamiętać każdy nowy pracownik dołączający do zakładu.